Chuyển giao Trường Trung cấp nghề kỹ nghệ cho Liên minh Hợp tác xã VN

Ngày 21.11, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 4950/QĐ-UBND về việc chuyển giao Trường TCNKN Thanh Hóa, trực thuộc LMHTX tỉnh Thanh Hóa cho LMHTX Việt Nam tiếp nhận, quản lý.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho LMHTX tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, đơn vị có liên quan, tổ chức bàn giao nguyên trạng về bộ máy, số lượng người làm việc, cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động, người học, tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu liên quan của Trường TCNKN Thanh Hóa, trực thuộc LMHTX tỉnh Thanh Hóa cho LMHTX Việt Nam tiếp nhận, quản lý, theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của pháp luật.

Trường TCNKN Thanh Hóa thực hiện rà soát, tổng hợp số lượng, danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động, người học; báo cáo quyết toán kinh phí chi thường xuyên, tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu có liên quan của trường, để bàn giao cho LMHTX Việt Nam tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Các sở và đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, hướng dẫn LMHTX tỉnh Thanh Hóa, tổ chức bàn giao Trường TCNKN cho LMHTX Việt Nam tiếp nhận, quản lý; xử lý các vấn đề có liên quan đến tài chính, tài sản, trụ sở.

Trường TCNKN được thành lập theo quyết định 844/QĐ-UBND ngày 12/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở trường dạy nghề thủ công nghiệp, thuộc LMHTX Thanh Hóa.

Trường TCNKN có nhiệm vụ đào tạo trung cấp và sơ cấp nghề; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 

tin đã đăng