Đến năm 2020 sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

 Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thời gian tới sẽ sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Đến cuối năm 2019, sẽ giảm 100 trường công lập.

Trong 2 năm 2018 và 2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đạt 16%, vượt trước mục tiêu Nghị quyết 19 – NQ/TW là đến năm 2021 giảm ít nhất 10%. Cụ thể: năm 2018 giảm được 35 trường; 6 tháng năm 2019 giảm được 24 trường, hiện  đang nhận được đề nghị của 24 địa phương đề nghị sáp nhập 10 trường cao đẳng, 32 trường trung cấp.

Bên cạnh đó, triển khai quy hoạch 45 trường chất lượng cao, 134 ngành, nghề trọng điểm. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới theo Nghị quyết 19 - NQ/TW và Nghị quyết 08 - CP về tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về quy hoạch mạng lưới hệ thống, theo Dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, phấn đấu tinh gọn hệ thống, giảm đầu mối cơ sở đồng thời tăng mạnh quy mô tuyển sinh. Cụ thể: Đến năm 2021 mỗi năm giảm tối thiểu 2,5% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người/năm; giai đoạn 2021 – 2025 mỗi năm giảm tối thiểu 2% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đặt mục tiêu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người/năm...

tin đã đăng