Nghệ An: 10 tháng tuyển sinh đào tạo nghề gần 60.000 lượt người

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 59. 925 lượt người, đạt 85,6% kế hoạch.

 

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã tuyển sinh đào tạo cho 59.925 lượt người, đạt 85,6% kế hoạch, gồm: Cao đẳng 3.567 người, trung cấp 7.698 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 48.660 lượt người; trong đó: Số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo theo chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg là 6.030 người, đạt 48,2% kế hoạch. Ước thực hiện năm 2019 đào tạo cho 70.000 lượt người, trong đó: Cao đẳng 5.100 người; Trung cấp 9.000 người; Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 55.900 người.

Xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015 - 2018 phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo "kết quả thực hiện Đề án đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015; giai đoạn 2016 - 2018 và mục tiêu, giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2019 - 2020" phục vụ Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

Tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 7 đơn vị; phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo cho 6 đơn vị; thẩm định hồ sơ học sinh


tin đã đăng