Xác định rõ đối tượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ LĐTBXH rà soát để xác định rõ phạm vi, đối tượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định về tự chủ trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN); chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng, ban hành Khung trình độ quốc gia trong GDNN. Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN tạo sự liên thông, đồng bộ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học các trình độ của GDNN theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ và có cơ chế đánh giá, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu này tại các địa phương; phối hợp với Bộ LĐTBXH chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của các cơ sở GDNN để đảm bảo chất lượng trong GDNN; phối hợp với Bộ LĐTBXH trong việc rà soát, sắp xếp các cơ sở GDNN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng GDNN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ và phát triển GDNN.

tin đã đăng