Yêu cầu đơn vị nào chấm dứt khoá đào tạo nghiệp vụ giáo dục nghề nghiệp?

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực chấm dứt việc thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa ban hành công văn về việc giám sát việc chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Công văn nêu rõ, cơ quan này đã nhận được thông tin phản ánh của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo chiêu sinh khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp dự kiến tổ chức từ ngày 14.6, tại số 27A Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gỏ Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; học phí là 5 triệu đồng/người.

Học viên sau khi học đạt kết quả được cấp chứng chỉ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp khẳng định, theo Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp không có tổ chức nào là Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực trực thuộc Tổng cục.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận bối dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức và cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Tổng cục không ủy quyền hoặc giao cho bất kỳ tổ chức nào thực hiện nhiệm vụ này.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh giám sát và yêu cầu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực chấm dứt việc thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục yêu cầu báo cáo thông tin nêu trên về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để báo cáo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

ANH THƯ

tin đã đăng