Mô tả công việc

Ngành nghề: Môi trường/Xử lý chất thải

Cấp bậc: Chuyên viên

Mô tả công việc: PHẠM VI CÔNG VIỆC
I) Xây dựng đường cơ sở suy thoái đất; đánh giá xu hướng và các nguyên nhân suy thoái đất và thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất tại Việt Nam phục vụ báo cáo thực hiện công ước UNCCD.
Nội dung 1: Xây dựng đường cơ sở suy thoái đất (LD-Baseline) tại Việt Nam
a. Kiểm chứng, xác nhận dữ liệu do GM cung cấp:
- Rà soát toàn bộ dữ liệu từ GM, hiệu chỉnh các thông số về bản đồ, ranh giới cho phù hợp với thực tế tại Việt Nam;
- Lập ma trận đánh giá mức độ tin cây của dữ liệu từ GM; và
- Viết báo cáo xác nhận dữ liệu và khả năng sử dụng dữ liệu GM để xây dựng LD-Baseline.
b. Thu thập và hiệu chỉnh dữ liệu quốc gia:
- Thu thập dữ liệu quốc gia hiện có từ các cơ quan, chương trình, dự án để sử dụng xây dựng LD-Baseline;
- Phân tích các nguồn dữ liệu hiện có; so sánh mức độ tin cậy giữa dữ liệu từ GM và dữ liệu quốc gia; đề xuất phương pháp sử dụng dữ liệu để xây dựng LD-Baseline.
c. Xây dựng LD-Baseline:
- Đề xuất sử dụng thêm các chỉ tiêu quốc gia trong xây dựng LD-Baseline (nếu có)
- Chồng xếp, tính toán để xây dựng LD-Baseline và bản đồ.
Nội dung 2: Đánh giá xu hướng và nguyên nhân suy thoái đất tại Việt Nam.
- Đánh giá xu hướng suy thoái đất tại Việt Nam.
- Xác định các nguyên nhân dẫn đến suy thoái đất.
Nội dung 3: Sử dụng kết quả tính toán đường cơ sở để đề xuất mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất giai đoạn 2016-2030.
Thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất giai đoạn 2016-2030, cụ thể:
- Mục tiêu về sử dụng đất
- Mục tiêu về độ che phủ
- Báo cáo thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất 2016-2030
II) Xây dựng chỉ thị về rừng ngập mặn, xây dựng các thông số cụ thể và cách thức quan trắc và đánh giá phục vụ báo cáo thực hiện công ước CBD
Nội dung 1: Thu thập các số liệu liên quan đến chất lượng và số lượng rừng ngập mặn trên pham vi toàn quốc giai đoạn 2000 - 2015, bao gồm:
- Độ che phủ của rừng
- Chất lượng rừng
- Biến động diện tích RNM qua các năm
Nội dung 2: Xác định được phép đo, thông số, biến số, chỉ tiêu, chỉ số cụ thể cho chỉ thị về rừng ngập mặn nhằm xác định đánh giá hiệu quả các hoạt động môi trường thông qua việc sử dụng chỉ thị này. Chỉ thị cần thể hiện được các thành phần chính:
+ Hiện trạng (Tình trạng RNM hiện nay là trả lời câu hỏi RMN hiện như thế nào?);
+ Áp lực (Các áp lực ảnh hưởng tiêu cực từ phát triển kinh tế- xã hội đến đa dạng sinh học dẫ tới câu hỏi Vì sao chúng ta làm mất RNM?)
+ Đáp ứng (Các đáp ứng/phản hồi đối với RNM để trả lời câu hỏi Chúng ta làm gi khi mất RNM?)
+ Lợi ích (Lợi ích của việc bảo vệ RNM hiện nay là trả lời câu hỏi Những hệ quả của mất RNM là gì?)
Nội dung 3: Tính toán chỉ số EPI cho RNM, xây dựng báo cáo EPI và tham vấn các bên liên quan

Yêu cầu công việc: 9. BẰNG CẤP VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Năng lực và trình độ chuyên môn của đơn vị tư vấn:
- Có tên tuổi và phản ánh được khả năng cũng như tính đáng tin cậy;
- Có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu về suy thoái đất/đa dạng sinh học tại Việt Nam;
- Nắm rõ quy trình thu thập số liệu và phân tích số liệu suy thoái đất/đa dạng sinh học ở Việt Nam ở mọi cấp độ;
- Có khả năng đánh giá tình trạng hiện nay về thu thập và phân tích số liệu suy thoái đất/đa dạng sinh học, kiểu số liệu và nguồn số liệu;
- Liên hệ tốt với các cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm về thu thập số liệu suy thoái đất/đa dạng sinh học ở Việt Nam;
- Có các trang thiệt bị cần thiết để thu thập và phân tích các mẫu sỗ liệu;
- Có khả năng chuẩn bị báo cáo bằng Tiếng Anh (thông qua các báo cáo, nghiên cứu trước đây).

Mức lương Thỏa thuận

Chế độ quyền lợi khác:

Địa điểm làm việc: Hà Nội


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: 479 Hoàng Quốc Việt

Người liên hệ: Anh Tuấn

Số điện thoại liên hệ: 0942565759

Email liên hệ: nguyenanhtuan106@gmail.com

Hạn nộp HS: 07/07/2017

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 18  đến 65

Giới tính:

Trình độ: Trên Đại học

Kinh nghiệm:

Yêu cầu khác:

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.