Mô tả công việc

Ngành nghề: Môi trường/Xử lý chất thải

Cấp bậc: Chuyên viên

Mô tả công việc: PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trưởng nhóm (50 ngày)
- Xây dựng báo cáo khởi động, trong đó các định nhiệm vụ của các thành viên tham gia, khung thời gian, phương pháp triển khai các nội dung công việc
- Chủ trì, phối hợp với chuyên gia chính sách đánh giá việc xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện UNFCCC, KP và PA
+ Rà soát việc xây dựng các thông báo quốc gia, khó khăn, thách thức khi xây dựng thông báo quốc gia và đề xuất hướng giải quyết các khó khăn đó;
+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng trong thời gian 1995-2017, kết quả thực hiện các văn bản QPPL, khó khăn vướng mắc khi thực hiện;
+ Đánh giá kết quả thực hiện các dự án CDM và NAMA trong thời gian qua, các khó khăn vướng mắc khi thực hiện và đề xuất cơ chế chuyển đổi, đăng ký kết quả thực hiện dự án nhằm đóng góp cho việc thực hiện NDC của Việt Nam;
+ Rà soát việc xây dựng và thực hiện các chương trình dự án về BĐKH, khó khăn thách thức, xác định thiếu hụt của Việt Nam để xây dựng và thực hiện các chương trình dự án nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, tương ứng với NDC mà Việt Nam đã cam kết;
- Chủ trì, phối hợp với chuyên gia về thể chế xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện UNFCCC, KP, PA
+ Xây dựng nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo và của mỗi thành viên Ban chỉ đạo kèm quyết định phê duyệt
+ Đề xuất quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cho thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ: UNFCCC, KP và PA (bao gồm cả SP-RCC) kèm quyết định phê duyệt
+ Tham vấn các bên liên quan về nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
- Chủ trì, phối hợp với chuyên gia tăng cường năng lực đề xuất phương án tăng cường năng lực cho thành viên BCĐ
+ Xác định các khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ của cơ quan đầu mối UNFCCC và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực của cơ quan đầu mối UNFCCC.
+ Xây dựng chương trình tăng cường năng lực trên cơ sở các thông tin mới nhất liên quan đến đàm phán BĐKH, UNFCC, KP, PA cụ thể là đánh giá nỗ lực toàn cầu GST, xây dựng NDC, thực hiện NDC của các quốc gia thực hiện PA;
+ Đề xuất cơ chế tăng cường kết nối của các đơn vị trực thuộc bộ, hỗ trợ đầu mối của Bộ thực hiện được nhiệm vụ trong BCĐ.
Các tư vấn khác hỗ trợ trưởng nhóm để thực hiện nhiệm vụ nói trên. Nhiệm vụ cụ thể của từng tư vấn được nêu trong phần VI.
Tư vấn 2: Chuyên gia về chính sách (30 ngày)
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng trong thời gian 1995-2017 liên quan đến thực hiện UNFCCC; đánh giá kết quả thực hiện các văn bản QPPL, khó khăn vướng mắc khi thực hiện;
- Rà soát việc xây dựng các thông báo quốc gia, khó khăn, thách thức khi xây dựng thông báo quốc gia và đề xuất hướng giải quyết các khó khăn đó;
- Phối hợp với trưởng nhóm đề xuất các giải pháp về chính sách pháp luật để triển khai hiệu quả UNFCCC, KP và PA
- Tham vấn các bên liên quan về kết quả đánh giá và các giải pháp đề xuất
Tư vấn 3: Chuyên gia về thể chế (35 ngày)
- Rà soát cơ cấu tổ chức hiện nay liên quan đến thực hiện Công ước UNFCCC của Việt Nam, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu
- Xác định các khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ của cơ quan đầu mối UNFCCC và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực của cơ quan đầu mối UNFCCC.
- Xây dựng nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo và của mỗi thành viên Ban chỉ đạo bao gồm quyết định phê duyệt
- Đề xuất quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cho thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ: UNFCCC, KP và PA (bao gồm cả SP-RCC) bao gồm quyết định phê duyệt.
- Tham vấn các bên liên quan về nhiệm vụ và Quy chế của Ban Chỉ đạo
- Phối hợp với trưởng nhóm hoàn thiện báo cáo đề xuất nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện UNFCCC, KP và PA.
Tư vấn 4: Chuyên gia tăng cường năng lực (35 ngày):
- Đánh giá kết quả thực hiện các dự án CDM và NAMA trong thời gian qua, các khó khăn vướng mắc khi thực hiện và đề xuất cơ chế chuyển đổi, đăng ký kết quả thực hiện dự án nhằm đóng góp cho việc thực hiện NDC của Việt Nam;
- Rà soát việc xây dựng và thực hiện các chương trình dự án về BĐKH, khó khăn thách thức, xác định thiếu hụt của Việt Nam để xây dựng và thực hiện các chương trình dự án nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, tương ứng với NDC mà Việt Nam đã cam kết;
- Xây dựng chương trình tăng cường năng lực trên cơ sở các thông tin mới nhất liên quan đến đàm phán BĐKH, UNFCC, KP, PA cụ thể là đánh giá nỗ lực toàn cầu GST, xây dựng NDC, thực hiện NDC của các quốc gia thực hiện PA;
- Đề xuất cơ chế tăng cường kết nối của các đơn vị trực thuộc bộ, hỗ trợ đầu mối của Bộ thực hiện được nhiệm vụ trong BCĐ.
- Phối hợp với trưởng nhóm hoàn thiện báo cáo đề xuất nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện UNFCCC, KP và PA;

Yêu cầu công việc: BẰNG CẤP VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
01 Trưởng nhóm
- Hiểu biết sâu về chuyên môn biến đổi khí hậu, UNFCCC.
- Có bằng cao học trở lên thuộc một trong các lĩnh vực môi trường, Luật và các ngành tương tự khác;
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biến đổi khí hậu;
- Có hiểu biết sâu về hệ thống pháp luật của Việt Nam, về xây dựng và ban hành văn bản QPPL;
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt và có kinh nghiệm trong việc viết bài hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tạp chí khoa học hoặc đã có kinh nghiệm tham gia công tác xây dựng pháp luật, chính sách;
- Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống quản lý, chính sách, quy định, quy trình hiện hành của Chính phủ
- Kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt các dự án do UNDP tài trợ
- Có kinh nghiệm làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm nghiên cứu;
- Có kỹ năng nói và viết tốt các báo cáo, phân tích, tổng hợp và thuyết trình;
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương;
- Có kinh nghiệm làm việc cho các Dự án của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
01 Chuyên gia về chính sách
- Có bằng cao học trở lên thuộc một trong các lĩnh vực luật pháp, môi trường, biến đổi khí hậu và các ngành tương tự khác;
- Hiểu biết tổng quát về các chính sách, chương trình liên quan tới giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
- Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống quản lý, chính sách, quy định, quy trình hiện hành của Chính phủ về biến đổi khí hậu;
- Có hiểu biết sâu về hệ thống pháp luật của Việt Nam, về xây dựng và ban hành văn bản QPPL;
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt và có kinh nghiệm trong việc viết bài hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tạp chí khoa học hoặc đã có kinh nghiệm tham gia công tác xây dựng pháp luật, chính sách;
- Có kinh nghiệm làm việc nhóm;
- Kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt các dự án do UNDP tài trợ
- Có kỹ năng nói và viết tốt các báo cáo, phân tích, tổng hợp và thuyết trình;
- Có kinh nghiệm làm việc với Bộ, ngành, Chính quyền địa phương;
- Có kinh nghiệm làm việc cho các Dự án của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
01 Chuyên gia về thể chế
- Có bằng cao học trở lên thuộc một trong các lĩnh vực luật pháp, môi trường và các ngành tương tự khác;
- Có hiểu biết sâu về hệ thống pháp luật và thể chế của Việt Nam;
- Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống quản lý, chính sách, quy định, quy trình hiện hành của Chính phủ;
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt và có kinh nghiệm trong việc viết bài hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tạp chí khoa học hoặc đã có kinh nghiệm tham gia công tác xây dựng pháp luật, chính sách;
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước
- Có kinh nghiệm làm việc nhóm;
- Kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt các dự án do UNDP tài trợ
- Có kỹ năng nói và viết tốt các báo cáo, phân tích, tổng hợp và thuyết trình;
- Có kinh nghiệm làm việc với Bộ, ngành, Chính quyền địa phương;
- Có kinh nghiệm làm việc cho các Dự án của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
01 Chuyên gia về tăng cường năng lực
- Hiểu biết tổng quát về các chính sách, chương trình hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu;
- Có bằng cao học trở lên thuộc một trong các lĩnh vực luật pháp, môi trường, biến đổi khí hậu và các ngành tương tự khác;
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện hoạt động tăng cường năng lực về BĐKH ;
- Có kinh nghiệm làm việc nhóm;
- Kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt các dự án do UNDP tài trợ
- Có kỹ năng nói và viết tốt các báo cáo, phân tích, tổng hợp và thuyết trình;
- Có kinh nghiệm làm việc với Bộ, ngành, Chính quyền địa phương;
- Có kinh nghiệm làm việc cho các Dự án của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Mức lương Thỏa thuận

Chế độ quyền lợi khác:

Địa điểm làm việc: Hà Nội


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: 479 Hoàng Quốc Việt

Người liên hệ: Anh Tuấn

Số điện thoại liên hệ: 0942565759

Email liên hệ: nguyenanhtuan106@gmail.com

Hạn nộp HS: 07/07/2017

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 18  đến 65

Giới tính:

Trình độ: Trên Đại học

Kinh nghiệm:

Yêu cầu khác:

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.