Hà Nội: Hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở cho công chức chuyên trách CNTT

Theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND, Hà Nội sẽ hỗ trợ đến 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại một số cơ quan trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức có bằng chuyên môn về công nghệ thông tin (gồm: ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định) được giao nhiệm vụ chuyên trách (trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, triển khai, quản trị hệ thống) về công nghệ thông tin theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của TP.Hà Nội.

Mức hỗ trợ

- Người có trình độ đại học hoặc trên đại học được hưởng mức hỗ trợ: 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp được hưởng mức hỗ trợ: 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1.1.2021 cho đến khi Chính phủ triển khai áp dụng chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

MINH PHƯƠNG

tin đã đăng