Hỗ trợ người khuyết tật tìm việc làm

Tìm kiếm cho người khuyết tật một công việc phù hợp không chỉ giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội… mà còn khẳng định vai trò của họ, giúp họ tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội.

Người khuyết tật được quan tâm

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 12/2018, cả nước có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, trong đó có 58% là phụ nữ, 42% là nam giới. Đa số người khuyết tật trong độ tuổi lao động sống ở nông thôn, công việc của họ chủ yếu là phụ giúp gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, công việc không ổn định, thu nhập thấp. Có 40% người khuyết tật ở độ tuổi lao động và còn khả năng lao động, trong đó chỉ có 30% số người này là có việc làm, tạo thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều đề án, chính sách về an sinh xã hội, tạo việc làm, dạy nghề cho người khuyết tật. Đặc biệt là “Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó, “Hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật” là một nội dung quan trọng của Dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc chương trình này.

Mô hình Hợp tác xã Vụn Art tại Hà Đông (Hà Nội) hỗ trợ những người khuyết tật có công ăn việc làm ổn định.

Nhằm thực hiện chính sách tạo việc làm cho người khuyết tật, Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ký hợp đồng đặt hàng với 28 cơ quan, đơn vị với tổng kinh phí là 12,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ lao động di cư, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động thanh niên, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn và người khuyết tật.

Hiện nay, số cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật đã tăng lên cả về số lượng, quy mô và chất lượng đào tạo, công tác dạy nghề cho người khuyết tật từng bước được xã hội hóa với sự tham gia của khu vực tư nhân. Cả nước đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 18.000 người khuyết tật/năm. Các tổ chức Hội của người khuyết tật tiếp tục tổ chức có hiệu quả hoạt động dạy nghề và cho vay vốn giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật.

Điều này giúp người khuyết tật dần dần làm chủ cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, nhiều người khuyết tật trở thành người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ khác tại địa phương.

Cần có những chính sách phù hợp

Bên cạnh những thành tựu vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức trong việc giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Trong đó, tỷ lệ người khuyết tật sau đào tạo nghề tìm được việc làm còn thấp và chủ yếu là tự tạo việc làm. Nguyên nhân do 80% người khuyết tật sống ở nông thôn, trình độ văn hóa thấp, thiếu thông tin về việc làm. Bản thân người khuyết tật thường sống khép kín, thụ động, cộng thêm những rào cản xã hội như thái độ phân biệt, đối xử... nên không quan tâm đến việc tìm việc làm.

Bởi vậy, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến người khuyết tật, coi họ là những lao động đầy tiềm năng chứ không chỉ là những đối tượng được ưu tiên. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tất cả mọi người trong xã hội, nhằm xóa bỏ cảm giác mặc cảm tự ty của gia đình và bản thân người khuyết tật, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tìm được việc làm phù hợp.

Hỗ trợ tạo việc làm giúp lao động khuyết tật tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội…

Hỗ trợ tạo việc làm, nhằm tìm cho người khuyết tật một công việc phù hợp không chỉ giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội… mà còn khẳng định vai trò của họ, giúp họ tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy, cần phát huy hơn nữa vai trò của các trung tâm đào tạo nghề. Cùng với đó các cơ quan chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật để có những phân tích, đánh giá nhu cầu học nghề, việc làm của từng nhóm đối tượng, từ đó có chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

T.P

tin đã đăng