Tạm ngừng việc vì bão lũ, người lao động có phải đi làm bù?

Nhiều người lao động thắc mắc, nếu trong trường hợp phải tạm ngừng việc vì bão lũ thì sau khi hết bão có phải đi làm bù?

Bộ luật Lao động hiện hành không có quy định nào về việc người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động đi làm bù do sau khi hết thời gian ngừng việc. Do đó, người sử dụng lao động không có quyền yêu cầu người lao động đi làm bù cho những ngày đã ngừng việc do bão lũ.

Tuy nhiên, để đảm bảo sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ nhưng cần đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012.

Theo đó, các điều kiện gồm: Được sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm; sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, phải bố trí để người lao động nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Do đó, nếu người lao động đồng ý làm thêm giờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động thì sẽ được hưởng theo lương làm thêm giờ.

QUẾ CHI

tin đã đăng